Patronat SMOK

Co to jest smok?

Strefa dla partnerów

SMOK to Skuteczny MOdel Kształcenia nauczycieli szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi.

Projekt na którego stronie właśnie się Państwo znajdują jest projektem innowacyjnym. Jego celem jest opracowanie Modelu SMOK, następnie jego przetestowanie na 40 nauczycielach z dwóch szkół podstawowych z województwa pomorskiego. Jeśli badania przeprowadzone na nauczycielach, uczniach i rodzicach potwierdzą jego skuteczność to Model SMOK zostanie udostępniony Centrom Doskonalenia Zwodowego Nauczycieli z województwa pomorskiego.

Skąd pomysł takiego właśnie projektu?

W Polsce od kilku lat dąży się do edukacji włączającej. Ciągle wzrasta i nadal ma wzrastać liczba uczniów niepełnosprawnych uczących się nie w szkołach specjalnych, tylko w otwartych szkołach podstawowych, czy to w klasach integracyjnych, czy też w zwykłych klasach. Niestety nie idzie to w parze ani z dostosowaniem szkół do potrzeb niepełnosprawnych uczniów, ani z procesem przygotowania kadry pedagogicznej do nowej sytuacji.  Efekty takiego stanu rzeczy są bolesne. Polska ma jeden z najniższych w Europie wskaźników aktywnych zawodowo niepełnosprawnych, oraz są oni nisko wykwalifikowani. Na kolejnych szczeblach edukacji coraz więcej uczniów niepełnosprawnych wybiera nauczanie indywidualne. Na uczelniach wyższych niepełnosprawnych nie ma właściwie wcale. Społeczna integracja dorosłych osób niepełnosprawnych jest dalece niezadowalająca, a ilość funkcjonujących w zdrowym społeczeństwie krzywdzących stereotypów dotyczących tej grupy bardzo duża.

Idea na której opiera się projekt SMOK powstała w efekcie prowadzonych przeze mnie kilkuletnich obserwacji dotyczących funkcjonowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz przewlekle chorej, jak również ich rodziców, rodzeństwa, nauczycieli i personelu medycznego oddziałów dziecięcych. Liczne rozmowy z przedstawicielami wszystkich tych grup oraz obserwacja losów dzieci i ich rodzin na przestrzeni kilku lat stały się podstawą do przyjętego założenia, że kluczowe dla efektywnej edukacji włączającej są poniższe kwestie:

  1. Wyznaczenie jako głównego celu edukacji włączającej budowania prawidłowych relacji między uczniami zdrowymi i niepełnosprawnymi. W procesie edukacji włączającej często zapomina się, że jest to kluczową kwestią. To zdrowi uczniowie są większością, to oni już za kilka lat stworzą społeczeństwo, które w zależności od doświadczeń i przekonań ukształtowanych w szkole,  będzie właczać osoby niepełnosprawne, lub przeciwnie- dyskryminować i wykluczać.
  2. Wolne od stereotypów, za to poparte najnowszą wiedzą, przekonania nauczyciela co do możliwości ucznia niepełnosprawnego.  Zarówno w kontekście edukacji, jak i przyszłego funkcjonowania w społeczeństwie. To przekonanie o możliwościach i ograniczeniach niepełnosprawnych, o przynależnym im miejscu w społeczeństwie determinują w dużej mierze późniejsze osiągnięcia  uczniów niepełnosprawnych.
  3. Wsparcie udzielane nauczycielom w zakresie radzenia sobie z  trudnymi emocjami.  Kontakt z cierpieniem, chorobą, śmiercią zwłaszcza dziecka,  jest trudny.  Trudny dla nauczyciela, dla ucznia niepełnosprawnego, jego rodziców, rodzeństwa, dla uczniów zdrowych. Nauczyciel musi posiadać wiedzę, oraz wsparcie niezbędne do radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach.

Model SMOK został stworzony w oparciu o powyższe założenia. SMOK to innowacyjne rozwiązanie w zakresie kształceania ustawicznego nauczycieli. Z jednej strony daje ono możliwość kształtowania postaw i przekonań nauczyciela dotyczących niepełnosprawnści, z drugiej zaś strony umożliwia nabycie przez nauczyciela zintegrowanej wiedzy i umiejętności kluczowych dla rozwiązywania problemów i trudności napotykanych w procesie kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się ze szczgólowymi scenariuszami zajęć, materiałami, wynikami badań i analiz zamieszczonymi w zakładce MODEL. W zakładce O PROJEKCIE w częsci AKTUALNOŚCI znajdą Państwo bieżące informacje o działaniach podejmowanych w ramach projektu, a w części O AUTORACH poznają państwo sylwetki osób tworzących MODEL oraz prowadzących badania i analizy na potrzeby projektu.

Zapraszamy również do polubienia naszego profilu na facebooku PI SMOK

Zofia Lisiecka

Opiekun Merytoryczny Projektu


 

www.efs.gov.pl